ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.5 «Οδικές υποδομές» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτη αποκατάστασης τοπικών φθορών στην οδό Βελβεντό-Καταφύγι»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-18

Τίτλος: «Μελέτη αποκατάστασης τοπικών φθορών στην οδό Βελβεντό-Καταφύγι»

Άξονας Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην εκπόνηση μελετών αποκατάστασης τοπικών φθορών στον δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι.
Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι εξής εργασίες:
– Σε πρώτη φάση, θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των στοιχείων που παρέχονται από υφιστάμενες μελέτες που εκπονήθηκαν στον χώρο του έργου και η συγκέντρωση τυχόν πληροφοριών που θα συμβάλουν στην ομαλή εκπόνηση και ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης.
– Σε δεύτερη φάση, θα διερευνηθούν οι γεωτεχνικές συνθήκες που σχετίζονται με τις τοπικές φθορές, η σύνθεση – αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων και ο σχεδιασμός των απαραίτητων έργων για την άρτια, οικονομοτεχνικά, αποκατάστασή τους. Κατά τη φάση αυτή, θα μελετηθούν επίσης διαφράγματα τοίχων αντιστήριξης, τα οποία δύναται να απαιτηθούν λόγω της φύσης του έργου και των επί τόπου διαπιστωθέντων φαινομένων.
– Σε τελική φάση, θα συνταχθούν πλήρης σειρά Τευχών Δημοπράτησης και Μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.

Προϋπολογισμός: 74.133,93 €

Χωροθέτηση: ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δικαιουχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-18 (ΑΔΑ: 9ΑΕΡ7ΛΨ-ΟΘΙ )