Αρχική Σελίδα

Τι είναι το ΕΠΑ, τα ΤΠΑ και τα ΠΠΑ;

Είναι το Εθνικό (ΕΠΑ), τα Τομεακά (ΤΠΑ ανά Υπουργείο) και τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-2025 το οποία θα λειτουργούν κατά τα πρότυπα του ΕΣΠΑ για την αξιοποίηση αποκλειστικά των πόρων του Εθνικού ΠΔΕ.

Το ΕΠΑ είναι ένα εθνικό πολυετές αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτείται από το αμιγώς εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ο μεσοπρόθεσμος χαρακτήρας του ΕΠΑ (όπως και του ΕΣΠΑ) επιτρέπει τον επαρκή προγραμματισμό και σχεδιασμό των έργων και των παρεμβάσεων, ώστε να έχουν συνεκτικό χαρακτήρα και να οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται κάθε φορά, σε αντίθεση με τον υπάρχοντα μονοετή σχεδιασμό του εθνικού ΠΔΕ που δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στα Υπουργεία και στις Περιφέρειες να οργανώσουν καλύτερα τον συντονισμό των πόρων που διαθέτουν, αλλά και των υπηρεσιών που τους διαχειρίζονται.

Στάδια εκπόνησης και έγκρισης του ΠΠΑ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) έγκαιρα και έγκυρα μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) με αρμόδιο τον κο Ευάγγελο Κουρία και τα στελέχη της Υπηρεσίας που ασχολούνται μακροχρόνια με το Εθνικό ΠΔΕ, ακολούθησε τις οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συγκέντρωσε τα στοιχεία προόδου των υφιστάμενων έργων, εξυγίανε κάποια από αυτά που δεν παρουσιάζουν στοιχεία προόδου και έχοντας συγκεντρώσει νέες προτάσεις έργων και δράσεων από τις κατά τόπους επισκέψεις του Περιφερειάρχη και υπηρεσιακών στελεχών στα Δημοτικά Συμβούλια, προετοίμασε ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό ταυτόχρονα Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) για υλοποίηση έως το 2025.

Το σχέδιο του ΠΠΑ τέθηκε σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση από 20 Απριλίου ως 5 Μαΐου 2021.

Ακολούθησε εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο την έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από 7-10-2021 ως 6-11-2021.

Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο και τις ακολουθούμενες από την Περιφέρεια διαδικασίες, ο Υφυπουργός ανάπτυξης ενέκρινε με την 127740/24-11-2021 απόφαση του το ΠΠΑ της Δυτικής Μακεδονίας. Η Υπουργική Απόφαση και το εγκεκριμένο ΠΠΑ δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β 5582/1-12-2021.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΠΑ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/113125/7514/1-11-2022 απόφασή του.

 

Το ΠΠΑ θα μπορεί να αυξήσει τον προϋπολογισμό του και να καλύψει επιπλέον Προγράμματα που θα διαχειρίζεται απευθείας η Περιφέρεια με την νέα της Υπηρεσία Διαχείρισης (Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης).

Το ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025 διαθέτει Π/Υ 105 εκ € (στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι οφειλές των ενταγμένων έργων των προηγουμένων ετών).

Περιλαμβάνει 5 Άξονες – Αναπτυξιακούς Στόχους, με την προσπάθεια της Περιφέρειας να επικεντρώνεται στην ευθυγράμμιση και στην απόλυτη συνέργεια με το νέο ΠΕΠ 2021-2027, με το τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας 2020-2023, με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για τη Δίκαιη Μετάβαση και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΠΠΑ είναι:

1 – Έξυπνη Ανάπτυξη

2 – Πράσινη Ανάπτυξη

3 – Κοινωνική Ανάπτυξη

4 – Ανάπτυξη Υποδομών

5 – Ενίσχυση Εξωστρέφειας

Για πρώτη φορά περιλαμβάνονται δράσεις και έργα (εκτός αυτών που καλούνται ως υποχρεωτικές ετησίως επαναλαμβανόμενες δράσεις) που υποστηρίζουν την έξυπνη και πράσινη ανάπτυξη, τις υποδομές της ΠΔΜ, την κοινωνική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια που επιδιώκει εμφατικά πλέον η ΠΔΜ.