Το Πρόγραμμα

Το ΕΠΑ είναι ένα εθνικό πολυετές αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτείται από το αμιγώς εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Στο πλαίσιο του ΕΠΑ σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ ανά Υπουργείο) και τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ), ένα εκ των οποίων είναι το ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας.