Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΠΑ

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, όπως περιγράφεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563 B΄/11.02.2022), λειτουργεί ως Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Μακεδονίας και είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του ΠΠΑ, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

ΟΑ1.1 Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΟΑ1.1.1 Γραφείο Τεκμηρίωσης
ΟΑ1.2 Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Δράσεων, με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΟΑ1.3 Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης Προγραμμάτων και Δράσεων, με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΟΑ1.4 Τμήματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων ΠΕ, με τοπική αρμοδιότητα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα

α. Στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΚΩΔ. ΟΑ1.1) ανήκουν ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες, προκειμένου να επιτευχθεί ο εξής λειτουργικός του σκοπός:

Λειτουργικός Σκοπός: Προώθηση και εξειδίκευση των εθνικών στρατηγικών κατευθύνσεων αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω κατάρτισης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Σχεδίων Δράσης και διαμόρφωσης της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής.

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ), μέσω εξειδίκευσης των στόχων του μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιφέρειας, κατανομής των αντίστοιχων πόρων σε δράσεις και έργα με υψηλή προτεραιότητα και πρόβλεψης μέτρων για την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή τους εντός του πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Αρμοδιότητες

Κατάρτιση ΠΠΑ

ΟΑ1.1.0.0-A15 Κατάρτιση σχεδίου του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ), με βάση τις κατευθύνσεις του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης για την παραγωγική ανάταξη, την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, όπως αποτυπώνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) εκάστης περιόδου, και σε ευθυγράμμιση και συνέργεια με τα υπόλοιπα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια και Προγράμματα της περιόδου, καθώς και με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό των οργανισμών της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, αναφορικά με τον κοινό προγραμματισμό δράσεων τοπικής σημασίας

ΟΑ1.1.0.0-A16 Υλοποίηση των διαδικασιών Δημοκρατικού Προγραμματισμού για την οριστικοποίηση του σχεδίου ΠΠΑ και μέριμνα για την υποβολή και έγκριση του Προγράμματος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Ενεργοποίηση ΠΠΑ και ένταξη έργων

ΟΑ1.1.0.0-A17 Σύνταξη των προσκλήσεων για την ένταξη έργων προς χρηματοδότηση από το ΠΠΑ και μέριμνα για την έκδοση και δημοσιοποίησή τους, καθώς και για την ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την ένταξη συγκεκριμένων έργων ή έργων στρατηγικής σημασίας

ΟΑ1.1.0.0-A18 Συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων για την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα

ΟΑ1.1.0.0-A19 Έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων που κατατίθενται από τους δυνητικούς δικαιούχους, αξιολόγησή τους και εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη για την ένταξη των έργων στο Πρόγραμμα

ΟΑ1.1.0.0-A20 Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο ΠΠΑ

Αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΠΠΑ

ΟΑ1.1.0.0-A21 Αξιολόγηση του ΠΠΑ, καθώς και της πρότασης αναθεώρησής του, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)

ΟΑ1.1.0.0-A22 Αναθεώρηση του ΠΠΑ, εφόσον απαιτείται, και σύνταξη του αναθεωρημένου Προγράμματος, προς έγκριση και δημοσίευση

ΟΑ1.1.0.0-A23 Σύνταξη και υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης προόδου σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση του Προγράμματος, με συγκεντρωτικά στοιχεία για την οικονομική και φυσική πρόοδό του, καθώς και όλων των έκτακτων εκθέσεων που ζητούνται από το αρμόδιο Υπουργείο

ΟΑ1.1.0.0-A24 Σύνταξη και υποβολή έκθεσης ολοκλήρωσης του Προγράμματος.

 

β. Στο Γραφείο Τεκμηρίωσης (ΚΩΔ. ΟΑ1.1.1), το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης έχει τον παρακάτω λειτουργικό σκοπό:

Λειτουργικός Σκοπός: Συγκέντρωση και διαχείριση γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων δεδομένων, για την υποβοήθηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας και τη διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων στην ψηφιακά διαθέσιμη ως άνω πληροφορία.

 

γ. Στο Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Δράσεων (ΚΩΔ. ΟΑ1.2) ανήκουν ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες, προκειμένου να επιτευχθεί ο εξής λειτουργικός του σκοπός:

Λειτουργικός Σκοπός: Παρακολούθηση, διαχείριση, επαλήθευση και έλεγχος των έργων και δαπανών του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ), διασφάλιση της χρηματοδότησης, συντονισμός και υποστήριξη των φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης.

Αρμοδιότητες

ΟΑ1.2.0.0-A1 Κατάρτιση, τροποποίηση και ανακατανομή πιστώσεων Συλλογικών Αποφάσεων Έργων και Μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ), μέσω ηλεκτρονικής πύλης ΠΔΕ

ΟΑ1.2.0.0-A2 Μέριμνα για την κατάρτιση-τροποποίηση των ετήσιων προγραμμάτων έργων και μελετών, όπου απαιτείται, που δεν χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ

ΟΑ1.2.0.0-A3 Μέριμνα για την κατάρτιση-τροποποίηση προγραμμάτων έργων που χρηματοδοτούνται από ενάριθμα έργα των ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ του εθνικού ΠΔΕ

ΟΑ1.2.0.0-A4 Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων των εγκεκριμένων Συλλογικών Αποφάσεων Έργων και Μελετών του ΠΔΕ και των προγραμμάτων έργων και μελετών που δεν χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ

ΟΑ1.2.0.0-A5 Αίτημα χρηματοδότησης, διάθεση πίστωσης, ορισμός υπολόγου διαχείρισης πιστώσεων ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ και κατανομή χρηματοδότησης στα πλαίσια των εγκεκριμένων ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ, για την υλοποίηση του ΠΔΕ

ΟΑ1.2.0.0-A6 Παρακολούθηση της χρήσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης και Διαχείρισης Προτάσεων και Έργων (ΟΠΣ)

ΟΑ1.2.0.0-A7 Ανάθεση Συλλογικών Αποφάσεων και έργων στους Υπευθύνους Λογαριασμού των Υπολόγων Διαχειριστών

ΟΑ1.2.0.0-A8 Μέριμνα για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ και τη χρηματοδότησή τους, με βάση την ισχύουσα διαδικασία – Εγγραφή στο ΠΔΕ των έργων που εντάσσονται στο ΠΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κανονιστικό πλαίσιο του ΠΔΕ

ΟΑ1.2.0.0-A9 Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων στο ΠΠΑ και μέριμνα για την υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις, μέσω της συγκέντρωσης και καταχώρησης από τους δικαιούχους των δεδομένων στο ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα που προβλέπεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)

ΟΑ1.2.0.0-A10 Κατανομή των σχετικών πιστώσεων και έγκριση της εκταμίευσής τους από τους λογαριασμούς που τηρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και λοιποί υπόλογοι

ΟΑ1.2.0.0-A11 Ενημέρωση και συντονισμός των ενεργειών των δικαιούχων και των εμπλεκόμενων αρχών στην υλοποίηση του Προγράμματος

ΟΑ1.2.0.0-A12 Παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)

ΟΑ1.2.0.0-A13 Μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και οι χρηματορροές των έργων και των μελετών

ΟΑ1.2.0.0-A14 Διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων με βάση τα στοιχεία των έργων που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και επιτόπιων δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων στα έργα, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η πορεία της ορθής υλοποίησής τους

ΟΑ1.2.0.0-A15 Τήρηση αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία των διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί η Υπηρεσία και παρακολούθηση των ευρημάτων που προκύπτουν από τις επαληθεύσεις/επιθεωρήσεις αυτές

ΟΑ1.2.0.0-A16 Παρακολούθηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων/ελέγχων που πραγματοποιούνται σε έργα του ΠΠΑ από άλλους εθνικούς φορείς (Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Δι.Δι.Ε.Π., ad hoc ομάδες ελέγχου, ΣΔΟΕ, κ.ά.) και της τήρησης όλων των συστάσεων που έχουν γίνει στον δικαιούχο.

 

δ. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης Προγραμμάτων και Δράσεων (ΚΩΔ. ΟΑ1.3) ανήκουν ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες, προκειμένου να επιτευχθεί ο εξής λειτουργικός του σκοπός:

Λειτουργικός Σκοπός: Διοικητική οργάνωση και υποστήριξη του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ), διαχείριση του Προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας και υλοποίηση αυτών ως Δικαιούχος, καθώς και άλλων Προγραμμάτων και δράσεων ειδικού σκοπού, συγχρηματοδοτούμενων ή μη.

Αρμοδιότητες

ΟΑ1.3.0.0-A1 Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας και υποβολή του προς έγκριση

ΟΑ1.3.0.0-A2 Εφαρμογή του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας του ΠΠΑ – Υποβολή στο ΠΠΑ πρότασης Τεχνικής Βοήθειας και υλοποίηση των ενεργειών ως Δικαιούχος.

..

ΟΑ1.3.0.0-A5 Μέριμνα για την ορθή λειτουργία και χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ και παροχή υποστήριξης προς τους χρήστες και δικαιούχους, για την απρόσκοπτη εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), την ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών/φορέων και την τήρηση των δεδομένων χρηματοοικονομικής διαχείρισης, παρακολούθησης, επαληθεύσεων, ελέγχων και δημοσιονομικών διορθώσεων για κάθε έργο και την πιστοποίηση των δαπανών στο πλαίσιο του ΠΠΑ.

ΟΑ1.3.0.0-A6 Οργάνωση και παρακολούθηση των ενεργειών πληροφόρησης και επικοινωνίας των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και δράσεων, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής επικοινωνίας, με στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους φορείς και το ευρύ κοινό, καθώς και διοργάνωση διαβουλεύσεων για συγκέντρωση/αξιολόγηση προτάσεων