Ένταξη της Πράξης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5202047 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9ΝΟ57ΛΨ-6Α2