Ένταξη της Πράξης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203014 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΨΕΓΔ7ΛΨ-ΗΓ0