Ένταξη της Πράξης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Β’ ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203183 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Ω8Θ87ΛΨ-ΚΦΘ