ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Περισυλλογή, διαχείριση ή/και αποτέφρωση κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων οστράκων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα την περίoδο 2024-2027»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-26

Τίτλος: «Περισυλλογή, διαχείριση ή/και αποτέφρωση κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων οστράκων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα την περίoδο 2024-2027»

Άξονας Προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αναφέρεται σε Περισυλλογή, διαχείριση, απόρριψη και αποτέφρωση των πτωμάτων νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού, πριν την αποτέφρωση, από τα νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών, σε εκτέλεση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)
Η δράση θα υλοποιηθεί σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την περίοδο 2024-2027.

Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 €

Χωροθέτηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δικαιουχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-26 (ΑΔΑ: Ρ7ΛΡ7ΛΨ-ΨΧ7 )