Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας λογότυπο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ

Με την 127740/24-11-2021 (ΦΕΚ Β 5582/2021) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων, εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025.

Πλέον, η ένταξη νέων και η τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που εντάσσονται στο ΠΠΑ ή άλλο πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 126518/22-11-2021 (ΦΕΚ Β 5524/2021) ΥΑ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του άρθρου 55 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α 265/2014) (το υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου καθώς και οι διαδικασίες ένταξης-τροποποίησης ενάριθμου έργου είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο http://epa.gov.gr/?page_id=299 ).

Καλείστε να μεριμνήσετε για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο ΟΠΣ με φορέα διαχείρισης τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κωδικός φορέα: 2010103).

Α) Για τη δημιουργία Νέου Λογαριασμού, απαιτείται συμπλήρωση σχετικής αίτησης στο σύνδεσμο: https://logon.ops.gr/ergorama_client-0.1/#!/home/register ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του εγχειριδίου:

Β) Σε περίπτωση που θέλετε να προσθέτετε σε υφιστάμενο χρήστη δικαιώματα δικαιούχου και για το ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας, όπως παρουσιάζεται στην παράγραφο 3.3. του ανωτέρω εγχειριδίου:

1) εισέρχεστε στο logon.ops.gr χρησιμοποιώντας τα στοιχεία υφιστάμενου χρήστη

2) πατάτε στο εικονίδιο χρήστη (πάνω δεξιά) και επιλέγετε “Στοιχεία χρήστη”

3) στην ενότητα «Προς Φορείς Διαχείρισης που απευθύνεται η αίτηση» βρίσκετε και επιλέγετε το φορέα 2010103

4) αφού επιλέξετε το φορέα, κάτω από τον τίτλο «Τροποποίηση Αίτησης Χρήστη» (Πάνω αριστερά) εμφανίζεται πλήκτρο «Εκτύπωση και Υποβολή της αίτησης».

Μετά την υποβολή της αίτησης στο ΟΠΣ, την υπογράφετε εσείς και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά) και την αποστέλλετε στην Υπηρεσία μας.