Ένταξη είκοσι τεσσάρων (24) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 64957/2021 (ΦΕΚ 2548/Β΄/10.06.2021) Υ.Α «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στα Προγράμματα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6ΠΓ07ΛΨ-ΘΛΒ